Berthina Kayembe, portrett tatt i studio i Rosenkrantz gate 7, Oslo. Foto: Gisle Bjørneby, 2012
 Berthina Kayembe, portrett tatt i studio i Rosenkrantz gate 7, Oslo. Foto: Gisle Bjørneby, 2012
 Berthina Kayembe, portrett tatt i studio i Rosenkrantz gate 7, Oslo. Foto: Gisle Bjørneby, 2012
 Berthina Kayembe, portrett tatt i studio i Rosenkrantz gate 7, Oslo. Foto: Gisle Bjørneby, 2012
prev / next